Services

 • CAE Services

  บริการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ CAE ให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานที่ยังไม่มีเครื่องมือประเภทนี้ไว้ใช้งาน หรือมีแต่ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทาง Finite Element โดยเฉพาะ

  more info
 • Consulting

  ให้คำปรึกษา และรับวิเคราะห์ปัญหาในอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในขั้นตอนการออกแบบและการผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงด้าน CAE และโปรแกรม CAE ชั้นนำที่สามารถรองรับรูปแบบปัญหาที่หลากหลาย

  more info
 • Training

  ให้บริการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน CAE ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฏีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในอุตสาหกรรมสำหรับแต่ละองค์กรได้จริง

  more info